تئاتر

تئاتر مرگ و دوشیزه

تئاتر مرگ و دوشیزه

تئاتر مرگ و دوشیزه
تالار آفتاب پلاتو استاد لاریان
13 دی ماه تا 30 دی ماه
ساعت 18