کنسرت ها

کنسرت محلی شوشتری(گروه هزاردستان)

کنسرت محلی شوشتری(گروه هزاردستان)

کنسرت محلی شوشتری هزار دستان
2 و 3 اسفند ماه
سالن فرهنگ شوشتر
كنسرت سون بند(پنجشنبه 21)

كنسرت سون بند(پنجشنبه 21)

کنسرت اهواز سون بند
پنجشنبه 2 اسفند
ساعت21
تالار آفتاب
كنسرت سون بند(جمعه 18:30)

كنسرت سون بند(جمعه 18:30)

کنسرت اهواز سون بند
جمعه 3اسفند
ساعت 18:30
تالار آفتاب

تئاتر

تاتر اندوه پریشان واقعیت رساخیز رستم

تاتر اندوه پریشان واقعیت رساخیز رستم

تاتر اندوه پریشان واقعیت رساخیز رستم
از 21بهمن الی 1 اسفند
ساعت 18
تالار آفتاب پلاتو استاد لاریان