کنسرت ها

کنسرت بختیاری غلام شاه قنبری

کنسرت بختیاری غلام شاه قنبری

کنسرت بزرگ بختیاری غلام شاه قنبری
سالن تالار شهر
28 آذر چهارشنبه ساعت 21:30

تئاتر

تئاتر کات کبود

تئاتر کات کبود

تئاتر کات کبود
تالار آفتاب پلاتو استاد لاریان
24 آذرماه تا 3 دی ماه
ساعت 18
تاتر تو میمانی و چشم ها

تاتر تو میمانی و چشم ها

تاتر تو میمانی و چشم ها
سالن پلاتو حوزه هنری
تاریخ 1 الی 7 دی ماه
ساعت 19