کنسرت ها

کنسرت شوشتر گروه وداد

کنسرت شوشتر گروه وداد

کنسرت سنتی شوشتر گروه وداد
تالار فرهنگ
1و2 مرداد 3شنبه و چهارشنبه
ساعت 21