تاتر قطع دست در اسپوکن در تاریخ 4 الی 23 اردیبهشت

1397/7/11
تاتر قطع دست در اسپوکن در تاریخ  4 الی 23 اردیبهشت 97 برگزار گردید(در مکان تالار آفتاب)بلیت فروشی این برنامه در سایت اهوازلایو بوده