تاتر صحنه هایی از زندگی پدرم

1397/7/29
تاتر صحنه هایی از زندگی پدرم در تاریخ 13 مهر الی 29 مهر در سالن آفتاب در سایت اهواز لایو برگزار گردید