پرفورمنس قاب های سخنگو در تاریخ15 الی 26 اردیبهشت

1397/7/11
پرفورمنس قاب های سخنگو در تاریخ15 الی 26 اردیبهشت 97 برگزار گردید در مجموعه فرهنگی قاف بلیت فروشی این برنامه در سایت اهوازلایو بوده