کنسرت پاپ گروه تاریانا در تاریخ 8 بهمن 1396 در دو سانس برگزار شد. به مدیریت سایت اهوازلایو در مجموعه فرهنگی هنری قاف

1396/11/8
 کنسرت پاپ گروه تاریانا در تاریخ 8 بهمن 1396 در دو سانس برگزار شد. به مدیریت سایت اهوازلایو در مجموعه فرهنگی هنری قاف