تاتر کوچگرد در تاریغ 23 الی 29 اسفند 1397 برگزار گردید

1397/7/11
تاتر کوچگرد در تاریغ 23 الی 29 اسفند در تالار آفتاب 1397 برگزار گردید و بلیت فروشی این برنامه در سایت اهوازلایو بوده