تاتر چشم در برابر چشم 6 الی 28 اسفند97 برگزار شد

1397/7/11
تاتر چشم در برابر چشم در تالارآقتاب در تاریخ 6 الی 28 اسفند 1397 در سایت اهواز لایو بلیت فروشی وبرگزار گردید