فرزاد فرزین باز هم به اهواز می آید

1397/8/4
فرزاد فرزین باز هم به شهر اهواز می آید تا  صحنه های اهواز را به همراه طرفدارانش خاطره سازی کند