ارشاد اهواز به ارشاد کل خوزستان پیوست

1396/8/30
ارشاد اهواز تعطیل گشت و با ارشاد خوزستان ادغام گردید
و از این پس هنرمندان برای کارهای اداری به یک محل رجوع میکنند