اهوازلایو با سینما هلال وارد همکاری شد

1396/9/18
سینما هلال به مدیریت اقای مهدی اکبریان با سایت اهواز لایو 
به  مدیریت اقای امیرمحمد سیاف زاده و خانم حسینی  وارد همکاری شد 
پر از خبرهای خوب .........